400,000 تومان

این سرم اثر صاف کنندگی و احیای فوری بر روی موها دارد و درمانی برای موهای نازک آسیب دیده محسوب میشود.